Browsing: Mëso Islamin

Mëso Islamin

1. Në këtë ditë Allahu ka plotësuar fenë e Tij Në “Sahihun” e Buhariut dhe të Muslimit tregohet se…

Në këtë ditë Allahu fal mëkatet, liron njerëzit nga xhehennemi dhe mburret para melaikeve me njerëzit që qëndrojnë në Arafat.…

Fillimi i urtësive është nga vet emri ”Salatul xhummua” namazi i tubimit, grumbullimit të muslimanëve në një vend. Pavarësisht…

Ne vazhdimisht e kërkojmë lumturinë. Se çfarë kënaqësie ne kërkojmë është zgjedhja jonë. Ne kërkojmë çka mendojmë se na…