Facebook Twitter Youtube Google Plus Skype Vimeo RSS
Akide
  Se Nata e Kadrit ka një vlerë të madhe kanë dëshmuar Kur’ani dhe Sunneti. Ajo, siç qëndron në Kur’an, është më me vlerë se sa njëmijë muaj (Kur'an: El-Kadr, 3) dhe se falja në të, siç qëndron në hadith (Buhariu dhe Muslimi), i shlyen mëkatet e mëparshme. Ajo që…
  vazhdimi... Ai që thotë afërsia ndaj Allahut e bënë jetën të dhembshme,ai ndan mendim të gabuar ndaj Allahut. Pasha ALLAHUN... Nëse jeta nuk bëhet e mirë me veprimin e urdhërave dhe largimin nga ndalesat e Tij,atëherë nuk do te bëhet e mirë me dic tjetër.Njeriu i provon të gjitha…
Dije, vëllai im musliman, na udhëzoftë All-llahu mua dhe ty në nënshtrim ndaj Tij, se xhenneti është vendbanim i të devotshmëve, vendbanim i atyre të cilët i begatoi All-llahu prej pejgamberëve, besnikëve, dëshmorëve dhe njerëzve të mirë. Vendbanim me kopshte nën të cilët rrjedhin lumenj, vendbanim në të cilin pallatet…
KUPTIMI I DËSHMISË SË BESIMIT Dëshmia e besimit është kriteri vendimtar nga i cili njeriu gjykohet në qenien e tij një musliman apo një jobesimtar. Kjo dëshmi është themelimi mbi të cilin është bazuar Islami. Koncepti i jetës, universit dhe njeriut është shpërndarë nga ai dhe mbi të është bazuar…
Besimi në Ditën e Gjykimit Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam), pa të cilin nuk është i saktë besimi i muslimanit. Ajo është që lë gjurmë në jetë, sikurse në nënshtrimin ndaj Allahut, lënien e së ndaluarës, përmisimin e zemrës, fitoren në…
Dobitë e besimit në Ditën e Gjykimit Disa njerëz edhe përkundër besimit në Ditën e Gjykimit, vjelin pak fryte nga kjo. Si mund të ndodhë kjo? Imam Ibën Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, duke folur në lidhje me këtë çështje thotë: "Si ta lidhim të vërtetën në të cilën nuk ka…

Na kontaktoni:

Për paqartësi, pyetje, sugjerime, bashkëpunime, vërejtje dhe arsye të tjera na kontaktoni:

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:
+377 44 000 111

Prishtinë
Rruga "Pa emer".

Vegëza të dobishme

Ngjarje të rëndësishme

Grup i nenave gjidhenese ne Fb

18 December 2014

Gupi i nenave gjidhenese ne FB (https://www.facebook.com/groups/gjidhenja/) Ky grup ka per...

“Klubi i librit”

29 April 2014

Selam alejkum motra të dashura, Insha Allah Qendra EMTEC (Prishtine) po...

Kurs online

02 April 2014

Abonohuni

Për tu njoftuar për publikimet dhe ngjarjet e fundit përmes emailit, ju lutem abonohuni me emailin tuaj.